Home >> Ý tưởng sáng tạo dùng robot vận chuyển thuốc trong cơ thể

Ý tưởng sáng tạo dùng robot vận chuyển thuốc trong cơ thể


Robot được chế tạo bằng silicon an toàn và điều khiển bằng từ trường. Nó có thể vận chuyển thuốc đến các vùng trong cở thể con người

Related Posts

Leave a Comment