Hại Não

Hại não là từ khóa mà kho ý tưởng muốn đặt cho một chuyên mục nữa đùa nữa thật.
Các nội dung gây cười mang ý nghĩa rất quan trọng cho chúng ta nhằm giảm căng thẳng do cuộc sống áp đặt hàng ngày.
Khi bộ não được giải phóng khỏi áp lực căng thẳng, chúng ta sẽ suy nghĩ được nhiều hơn.
Hơn nữa, Hại não còn có một ý nghĩa sâu xa khác. các nội dung trong kho ý tưởng còn ngụ ý cho chúng ta cái nhìn xâu xa hơn về các hiện tượng xảy ra trong cuộc sống.